keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

YK:n ihmisoikeusjulistus 70 vuotta

Kysymys: Mitä yhteistä on Eleanor Rooseveltilla, kahdeksalla miehellä ja vuodella 2018?Vastaus: YK:n ihmisoikeusjulistus ja sen 70. juhlavuosi.


Historiaa

Vuonna 1941 USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt julkaisi kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan USA:n kongressille neljä vapautta: sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus riittävään elintasoon ja oikeus elää ilman pelkoa. Nämä ovat keskeisiä oikeuksia muutamia vuosia myöhemmin valmistuneessa ihmisoikeusjulistuksessa.

Vuonna 1945 perustetun YK:n 18-henkinen ihmisoikeuskomissio ja sen jäsenistä koottu yhdeksänhenkinen luonnostelukomitea (ne kahdeksan miestä!) Eleanor Rooseveltin johdolla valmistelivat vuosina 1946-1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Julistus toimii perustana kaikille ihmisoikeussopimuksille ja ihmisoikeustyölle. Se on käännetty yli 500 kielelle.

YK:n yleiskokous hyväksyi julistuksen 10.12.1948. Tämän muistoksi YK:n ihmisoikeuksien päivää vietetäänkin vuosittain juuri 10. joulukuuta. 

Mitä ihmisoikeusjulistus sitten sisältää?

Julistus sisältää 30 artiklaa oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille syntymästä aina kuolemaan  asti. Samat oikeudet toistuvat tavalla tai toisella kaikissa ihmisoikeussopimuksissa.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.
2. Syrjinnän kielto
3. Oikeus elämään
4. Orjuuden ja pakkotyön kielto
5. Kidutuksen kielto
6. Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä
7. Oikeus yhtäläiseen lain suojaan
8. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
9. Mielivaltaisen pidätyksen kielto
10. Oikeus julkiseen kuulemiseen
11. Syytön kunnes laillisesti toisin todistetaan
12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
13. Liikkumisen vapaus
14. Oikeus turvapaikkaan
15. Oikeus kansalaisuuteen
16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
17. Oikeus omaisuuteen
18. Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
19. Mielipiteen- ja sananvapaus
20. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
21. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon
22. Oikeus sosiaaliturvaan
23. Oikeus työhön
24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
25. Oikeus riittävään elintasoon
26. Oikeus opetukseen
27. Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään
28. Oikeus kehitykseen
29. Yksilön vastuu ja oikeudet yhteisöä kohtaan
30. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

Lue lisää ihmisoikeuksista Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilta ja tutustu opetusmateriaaliin ja YK:n ihmisoikeustyöhön.

#IOjulistus70, #MRdeklaration70, #UDHR70

Vuonna 2018 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (UDHR) täyttää 70 vuotta. YK juhlistaa vuotta monin eri tavoin ja on myös toivonut, että jäsenmaat osallistuisivat kampanjointiin. YK-kampanjan verkkosivu http://www.standup4humanrights.org/en/.

Tuumasta toimeen. Ihmisoikeuskeskus ryhtyy keväällä 2018 julkaisemaan blogia. Blogissa julkaistaan tarinoita YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloiden kattamista oikeuksista ja niiden toteutumisesta. 

Kirjoituksilla, piirustuksilla, videoilla jne. on tarkoitus luoda yleiskatsaus ihmisoikeuksien tilasta Suomessa vuonna 2018 YK:n ihmisoikeusjulistuksen puitteissa ja eri ihmisten näkökulmista. Samalla lisätään tietoisuutta ihmisoikeuksista ja pyritään edistämään niiden yhdenvertaista toteutumista kaikkien ihmisten elämässä. Tämä on niin YK:n kuin Ihmisoikeuskeskuksenkin tärkeimpiä tehtäviä.

Entäpä Eleanor Roosevelt?  

Eleanor Roosevelt puolusti jo miehensä presidenttikauden (1933-1945) aikana vahvasti ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten ja lasten oikeuksia. Hän auttoi aktiivisesti köyhiä, vastusti rasismia ja oli yksi ensimmäisiä julkisessa roolissa työskenteleviä henkilöitä, joka käytti mediaa laajasti tärkeiden asioiden edistämiseksi. Hän ei halunnut toimia vain sen ajan perinteisessä puolison roolissa ja uudistikin ensimmäisen naisen roolia merkittävästi.

Vuonna 1945, miehensä kuoleman jälkeen, Eleanor Roosevelt aikoi luopua julkisista tehtävistään. Harry S. Truman, Yhdysvaltain 33. presidentti, nimitti hänet USA:n edustajaksi juuri perustettuun YK:iin ja hänet valittiin ihmisoikeuskomission ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Ja loppu on ihmisoikeushistoriaa. 

Eleanor Roosevelt toimi ihmisoikeustehtävissä kuolemaansa asti. Vuonna 1962 maailma menetti ainutlaatuisen ihmisoikeuspuolustajan, mutta hänen jalanjäljissään jokainen voi, vuoden 2018 teeman mukaisesti, #standup4humanrights!

Leena Leikas
Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija inspiroitumassa Eleanor Rooseveltistä etsiessään uusia tapoja edistää ihmisoikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Kirjoituksissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eikä niitä tule tulkita Ihmisoikeuskeskuksen viralliseksi kannaksi.