torstai 6. toukokuuta 2021

Oikeusvaltiokysymykset ovat entistä keskeisempiä myös Suomessa

Oikeusvaltio[1] ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet keskustelussa viime vuosina niin EU:ssa ja maailmalla kuin Suomessa. Kuluneen vuoden aikana oikeusvaltiosta on puhuttu aiempaa enemmän myös koronapandemian hillitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden ja rajoitusten seurauksena.

EU-tasolla on keskusteltu siitä, miten unionin varojen vastaanottaminen jäsenmaissa kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Eurooppa-neuvostossa päästiinkin joulukuussa 2020 tästä yhteisymmärrykseen. Myös Suomessa keskustelu on viime aikoina liittynyt paljolti oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen varojen jaon ehtona.

EU:ssa on useampia oikeusvaltioon liittyviä välineitä käytettäväksi tilanteissa, joissa jäsenvaltio on loukannut oikeusvaltiota tai joissa seurataan oikeusvaltion eri osa-alueiden kehitystä jäsenvaltioissa. Euroopan komissiolla on käytössä oikeusvaltiomekanismi, jolla edistetään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja ennaltaehkäistään siihen liittyvien ongelmien syntymistä ja syventymistä. Oikeusvaltiomekanismin perustana on oikeusvaltiokertomus, joka sisältää tilannekuvan oikeusvaltion tilasta jäsenvaltioissa. Euroopan komissio tekee oikeusvaltiokertomuksen tänä vuonna toista kertaa. Kertomusta varten komissio käy keskustelua jäsenvaltioiden hallitusten, parlamenttien sekä kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Euroopan komission sidosryhmiin kuuluu muun muassa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalainen verkosto ENNHRI (European Network for National Human Rights Institutions). ENNHRI koostaa keväisin EU:n jäsenmaiden kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (National Human Rights Institutions, NHRI) toimittamista raportointia edeltävää vuotta koskevista aineistoista yhteisen yleiseurooppalaisen raportin, joka toimitetaan Euroopan komissiolle. Suomessa kansallisen ihmisoikeusinstituution muodostaa Ihmisoikeuskeskus yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa. Ihmisoikeusinstituutiolla on tärkeä rooli oikeusvaltiossa.

ENNHRI:n raporttia varten kansalliset ihmisoikeusinstituutiot kirjoittivat havaintojaan neljästä oikeusvaltion osa-alueesta. Osa-alueet noudattavat Euroopan komission raportin sisältämää jaottelua. Osa-alueet ovat oikeuslaitoksen toiminta, vallan kolmijakoon liittyvät kysymykset, korruption torjunta sekä median moniarvoisuus. ENNHRI:n raportissa oli yhtenä osa-alueena ENNHRI:n vuoden 2020 raportin vaikutukset valtion ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimiin sekä ihmisoikeuspuolustajia ja kansalaisyhteiskuntaa koskeva osio. Ihmisoikeusinstituutiot raportoivat myös poikkeuksellisen korona-ajan mukanaan tuomien rajoitusten vaikutuksista oikeusvaltioon ja perus- ja ihmisoikeuksiin erityisesti. Suomen osuuden ENNHRI:n raporttiin kirjoitti Ihmisoikeuskeskus, joka tuki ENNHRI:n raportin koostamista myös muutoin. ENNHRI lähetti EU-jäsenmaita koskevan raporttinsa Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021.

Euroopan komissio julkaisee oman oikeusvaltioraporttinsa alkukesästä. Julkaisua edeltää komission maavierailut ja laajat sidosryhmien sekä jäsenvaltioiden parlamenttien ja hallitusten kuulemiset.

Oikeusvaltioraportti antaa kattavan ja ajankohtaisen kuvan oikeusvaltion tilanteesta EU:n jäsenvaltioissa. Se auttaa niin komissiota kuin kansallisia toimijoitakin seuraamaan oikeusvaltion kehitystä ja ennakoimaan mahdollisia ongelmia. Raportti on hyvä väline myös kansallisille ihmisoikeusinstituutioille, joiden osallistumista raportin valmisteluun komissio pitää tärkeänä.

Oikeusvaltiokehityksen seuraaminen ja siitä raportoiminen on tärkeää ja Ihmisoikeuskeskus osallistui raportin laatimiseen myös ensimmäisellä raportointikierroksella vuonna 2020. Ihmisoikeuskeskus nosti tämän vuoden raportissaan esille esimerkiksi, että se on omassa toiminnassaan korostanut yhä enemmän oikeusvaltiokehityksen seurantaa ja että se on kehittänyt uutta perus- ja ihmisoikeuksien seurantajärjestelmää. Ihmisoikeuskeskuksen toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä se toi esiin eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjakolain tulevan muutoksen ja perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kentän hajanaisuuden Suomessa. Ihmisoikeuskeskus käsitteli vallanjakoon liittyvässä osiossa muun muassa perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmää ja sitä, että Suomessa viranomaistoiminta on suurimmaksi osaksi läpinäkyvää ja avointa, vaikka joitain epäkohtia löytyykin. Median osalta Ihmisoikeuskeskus raportoi toimittajien kokemasta häirinnästä ja maalittamisesta sekä painostuksesta ja ulkopuolelta tulevasta vaikuttamista.

Koronapandemian vaikutusten osalta Ihmisoikeuskeskus nosti esille muun muassa oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjen kanteluiden määrän lisääntymisen. Se toi esille myös, että lakeja on säädetty ja rajoituksia otettu käyttöön nopeaan tahtiin, jolloin toimien laillinen perusta tai prosessuaaliset oikeudet ovat joskus unohtuneet. Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunta on antanut suosituksia perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi koronapandemian aikana ja toimenpiteistä sen nujertamiseksi.

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden raporteissa tuli esille koronapandemian ja rajoitustoimien vaikutukset erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten vanhuksiin ja vammaisiin henkilöihin. Useissa maissa kansalliset ihmisoikeusinstituutiot eivät ole pystyneet suorittamaan tarkastuksia suljettuihin laitoksiin, kuten vankiloihin ja lastenkoteihin, vaikka monissa maissa olikin otettu käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä. Yleisenä havaintona oli, että monet jo vuonna 2020 raportoidut ongelmat ovat syventyneet, osittain myös koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden seurauksena. Lisäksi ENNHRI:n raportista käy ilmi, että demokraattista vallanjakojärjestelmää on turvattava ja vahvistettava jatkuvasti. Kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla on tässä asiassa tärkeä tehtävä ja niiden roolia itsenäisinä, riippumattomina ja toimintakykyisinä toimijoina on tuettava.

 

Maija Hirvi, avustava asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

 

Lähteitä ja lisätietoa

EU sopi oikeusvaltiomekanismista https://vnk.fi/-/eu-sopi-oikeusvaltiomekanismista-ja-kiristi-ilmastotavoitetta

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisvälineen käsittely eduskunnassa https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/euasiat/Sivut/EU-monivuotinen-rahoituskehys-elpymisvaline-kasittely-eduskunnassa.aspx

ENNHRI lähetti vuoden 2021 oikeusvaltioraporttinsa EU:n komissiolle http://ennhri.org/news-and-blog/ennhri-submits-its-annual-contribution-to-the-eus-rule-of-law-monitoring-cycle/

Euroopan komission oikeusvaltiokertomuksen 2021 aikataulu https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en

Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – Ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia oikeuksien turvaamiseksi https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=10111808

Euroopan komission oikeusvaltiokertomus 2020 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fi

Venetsian komission oikeusvaltioraportti vuodelta 2011 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e

Venetsian komission oikeusvaltion tarkistuslista vuodelta 2016 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e

Venetsian komission oikeusvaltion tarkistuslistan epävirallinen suomennos vuodelta 2020 https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/9199783/VC_RoL_checklist_FI%20%28002%29.pdf

 [1] Euroopan neuvoston alainen Venetsian komissio on oikeusvaltioraportissaan ja oikeusvaltion tarkistuslistassaan määritellyt oikeusvaltion niin, että siihen kuuluu seuraavat osatekijät: laillisuus, oikeusvarmuus, toimivallan väärinkäytön estäminen, oikeuden saavutettavuus, yhdenvertaisuus lain edessä ja syrjimättömyys sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Venetsian komission oikeusvaltion tarkistuslista löytyy suomeksi täältä.